Python. Receptury. Wydanie III

Python. Receptury. Wydanie III

<p>Python to j?zyk programowania z ponad 20-letni? histori?. Opracowany na pocz?tku lat 90. ubieg?ego wieku, b?yskawicznie zdoby? sympati? programistów. Jest u?ywany zarówno do pisania przydatnych skryptów czy ma?ych narz?dzi, jak i do pracy nad du?ymi projektami. Korzysta z automatycznego zarz?dzania pami?ci? oraz pozwala na podej?cie obiektowe i funkcyjne do tworzonego programu. Wokó? j?zyka Python skupiona jest bardzo silna spo?eczno?? programistów.</p><p>Ta ksi??ka to sprawdzone ?ród?o informacji na temat Pythona i jego najcz?stszych zastosowa?. Nale?y ona do cenionej serii „Receptury”, w której znajdziesz najlepsze sposoby rozwi?zywania problemów. Przekonaj si?, jak wydajnie operowa? na strukturach danych, ?a?cuchach znaków, tek?cie i liczbach. Zobacz, jak korzysta? z iteratorów i generatorów. Ponadto naucz si? tworzy? w?asne klasy i funkcje oraz sprawd?, jak uzyska? dost?p do plików i sieci. Te i dziesi?tki innych receptur opisano w tej ksi??ce. To obowi?zkowa pozycja na pó?ce ka?dego programisty pracuj?cego z j?zykiem Python.</p><p><b>Dzi?ki tej ksi??ce:</b></p><ul><li>poznasz podstawy j?zyka Python</li><li>rozwi??esz w optymalny sposób najcz?stsze problemy</li><li>napiszesz program korzystaj?cy z puli w?tków</li><li>b?dziesz lepszym programist? Pythona!</li></ul><h4><b>Najlepsze rozwi?zania typowych problemów!</b></h4>

Download Now Read Online

Python Receptury Wydanie Iii


Python Receptury Wydanie Iii Download Now Read Online

Author by : David M. Beazley
Languange Used : pl
Release Date : 2014-02-06
Publisher by :


Python Cookbook


Python Cookbook Download Now Read Online

Author by : David Beazley
Languange Used : en
Release Date : 2013-05-10
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Java Cookbook


Java Cookbook Download Now Read Online

Author by : Ian F. Darwin
Languange Used : en
Release Date : 2014-06-25
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Raspberry Pi Cookbook


Raspberry Pi Cookbook Download Now Read Online

Author by : Simon Monk
Languange Used : en
Release Date : 2016-05-18
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


The Smashing Book 2


The Smashing Book 2 Download Now Read Online

Author by :
Languange Used : en
Release Date : 2011
Publisher by : Smashing Magazine


Deep Learning Cookbook


Deep Learning Cookbook Download Now Read Online

Author by : Douwe Osinga
Languange Used : en
Release Date : 2018-06-05
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Python For Software Design


Python For Software Design Download Now Read Online

Author by : Allen Downey
Languange Used : en
Release Date : 2009-03-09
Publisher by : Cambridge University Press


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *