PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV

PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie IV

<h3>Przewodnik twórcy stron i aplikacji sieciowych!</h3><strong>PHP </strong>wraz z baz? danych <strong>MySQL</strong> oraz j?zykiem <strong>JavaScript </strong>to pot??ne trio, dzi?ki któremu mo?esz zbudowa? aplikacj? internetow? dowolnej wielko?ci. Je?eli do tego do?o?ysz mo?liwo?ci najnowszej wersji j?zyka <strong>HTML </strong>(oznaczonej cyfr? 5), <strong>CSS3 </strong>oraz bibliotek? <strong>jQuery</strong>, nic nie b?dzie w stanie zatrzyma? Twojej kreatywno?ci.<br /><br />Je?eli chcesz opanowa? te narz?dzia i stworzy? atrakcyjn? oraz funkcjonaln? aplikacj? internetow?, trafi?e? na idealn? ksi??k?. Znajdziesz tu niezb?dn? wiedz? o j?zyku PHP, bazie danych MySQL, HTML5, CSS3, JavaScripcie i jQuery. Ju? od pierwszych stron zaczniesz poznawa? <strong>sk?adni? </strong>oraz konstrukcje j?zyka programowania PHP,<strong> techniki programowania obiektowego</strong> oraz praktyczne porady zwi?zane z u?ywaniem PHP. Nast?pnie uzupe?nisz wiedz? na temat bazy danych MySQL. Dowiesz si?, jak tworzy? <strong>zapytania SQL</strong> oraz w jaki sposób wykorzysta? dane zawarte w bazie z poziomu PHP. Po opanowaniu „strony serwerowej” przejdziesz do nauki technik tworzenia interaktywnych stron WWW. Zobaczysz, jak u?ywa? j?zyka JavaScript, jakie nowo?ci zawiera HTML5 oraz jak wielki potencja? kryj? w sobie CSS3 i jQuery. Ksi??ka ta jest ciekaw? lektur? dla pasjonatów chc?cych tworzy? w?asne, zaawansowane aplikacje.<div><ul> <li>Dog??bnie opanuj j?zyk PHP, pocz?wszy od podstaw a? do metod programowania obiektowego.</li> <li>Zapoznaj si? z MySQL, od struktury bazy danych do skomplikowanych zapyta?.</li> <li>Naucz si? u?ywa? rozszerzenia MySQLi — udoskonalonego interfejsu PHP dla MySQL.</li> <li>Twórz dynamiczne strony PHP, które dostosowuj? si? do u?ytkownika.</li> <li>Zarz?dzaj ciasteczkami i sesjami, z zachowaniem wysokich standardów bezpiecze?stwa.</li> <li>Opanuj j?zyk JavaScript i wzboga? go z u?yciem jQuery.</li> <li>Wykorzystaj ??dania Ajax do komunikacji mi?dzy przegl?dark? a serwerem.</li> <li>U?yj CSS2 i CSS3 do opracowania profesjonalnej szaty graficznej stron WWW.</li> <li>Poznaj nowe funkcje HTML5, w tym geolokacj?, obs?ug? d?wi?ku i filmów oraz elementu canvas.</li></ul></div><h3>Kompendium wiedzy dla twórcy stron i aplikacji sieciowych</h3>

Download Now Read Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *