Java w pigu?ce. Wydanie VI

Java w pigu?ce. Wydanie VI

<h3>Poznaj nowo?ci j?zyka Java!</h3>Java to j?zyk programowania wybierany wsz?dzie tam, gdzie s? wymagane najwy?sze <strong>bezpiecze?stwo </strong>i <strong>wydajno??</strong>. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu systemów bankowych oraz zaawansowanych aplikacji do zarz?dzania przedsi?biorstwami. S? to obszary, w których pomy?ki bywaj? niezwykle drogie. Ale to nie jedyne zastosowania Javy! Ten j?zyk sprawdza si? równie? wtedy, gdy trzeba szybko stworzy? aplikacj? internetow? (niezale?nie od jej wielko?ci) albo narz?dzia ró?nego przeznaczenia. Java przyda si? wsz?dzie!<br /><br />W ostatnim czasie na rynku pojawi?y si? dwie kolejne wersje tego j?zyka, oznaczone numerami <strong>7</strong> i <strong>8</strong>. <strong>Zawieraj? one wiele nowo?ci i ulepsze?, dzi?ki którym ?ycie programisty staje si? prostsze, a tworzone oprogramowanie — lepsze</strong>. Najnowsze wydanie tej cenionej ksi??ki zosta?o uzupe?nione o informacje na temat tych w?a?nie wersji. Dzi?ki niej b?yskawicznie poznasz i wykorzystasz nowe techniki w codziennej pracy. Si?gnij po ten podr?cznik i poznaj najlepsze techniki programowania wspó?bie?nego, zasady podej?cia obiektowego oraz mo?liwo?ci asynchronicznego wykonywania operacji wej?cia-wyj?cia. Ta ksi??ka jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich programistów j?zyka Java!<ul> <li>Poznasz szczegó?owo j?zyk programowania Java i dowiesz si?, jakie zmiany wprowadzono w Javie 8.</li> <li>Nauczysz si? <strong>programowania obiektowego</strong> przy u?yciu podstawowej sk?adni Javy.</li> <li>Poznasz typy ogólne, wyliczenia, adnotacje i wyra?enia lambda.</li> <li>Nauczysz si? podstawowych technik projektowania obiektowego.</li> <li>Poznasz<strong> techniki wspó?bie?no?ci</strong> i ich ?cis?y zwi?zek z modelem pami?ci.</li> <li>Nauczysz si? u?ywa?<strong> kolekcji Javy</strong> i pos?ugiwa? si? typowymi <strong>formatami danych</strong>.</li> <li>Szczegó?owo zbadasz najnowsze <strong>interfejsy API wej?cia </strong>i <strong>wyj?cia </strong>Javy, w??cznie z<strong> kana?ami asynchronicznymi</strong>.</li> <li>Dowiesz si?, jak wykonywa? kod <strong>JavaScript </strong>w maszynie wirtualnej Javy za pomoc? <strong>Nashorna</strong>.</li> <li>Poznasz narz?dzia programistyczne dost?pne w pakiecie <strong>OpenJDK</strong>.</li></ul><h3>​Poznaj najskrytsze tajemnice j?zyka Java!</h3>

Java w pigu?ce. Wydanie VI | | 4.5