Java w pigu?ce. Wydanie VI

Java w pigu?ce. Wydanie VI

<h3>Poznaj nowo?ci j?zyka Java!</h3>Java to j?zyk programowania wybierany wsz?dzie tam, gdzie s? wymagane najwy?sze <strong>bezpiecze?stwo </strong>i <strong>wydajno??</strong>. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu systemów bankowych oraz zaawansowanych aplikacji do zarz?dzania przedsi?biorstwami. S? to obszary, w których pomy?ki bywaj? niezwykle drogie. Ale to nie jedyne zastosowania Javy! Ten j?zyk sprawdza si? równie? wtedy, gdy trzeba szybko stworzy? aplikacj? internetow? (niezale?nie od jej wielko?ci) albo narz?dzia ró?nego przeznaczenia. Java przyda si? wsz?dzie!<br /><br />W ostatnim czasie na rynku pojawi?y si? dwie kolejne wersje tego j?zyka, oznaczone numerami <strong>7</strong> i <strong>8</strong>. <strong>Zawieraj? one wiele nowo?ci i ulepsze?, dzi?ki którym ?ycie programisty staje si? prostsze, a tworzone oprogramowanie — lepsze</strong>. Najnowsze wydanie tej cenionej ksi??ki zosta?o uzupe?nione o informacje na temat tych w?a?nie wersji. Dzi?ki niej b?yskawicznie poznasz i wykorzystasz nowe techniki w codziennej pracy. Si?gnij po ten podr?cznik i poznaj najlepsze techniki programowania wspó?bie?nego, zasady podej?cia obiektowego oraz mo?liwo?ci asynchronicznego wykonywania operacji wej?cia-wyj?cia. Ta ksi??ka jest obowi?zkow? lektur? dla wszystkich programistów j?zyka Java!<ul> <li>Poznasz szczegó?owo j?zyk programowania Java i dowiesz si?, jakie zmiany wprowadzono w Javie 8.</li> <li>Nauczysz si? <strong>programowania obiektowego</strong> przy u?yciu podstawowej sk?adni Javy.</li> <li>Poznasz typy ogólne, wyliczenia, adnotacje i wyra?enia lambda.</li> <li>Nauczysz si? podstawowych technik projektowania obiektowego.</li> <li>Poznasz<strong> techniki wspó?bie?no?ci</strong> i ich ?cis?y zwi?zek z modelem pami?ci.</li> <li>Nauczysz si? u?ywa?<strong> kolekcji Javy</strong> i pos?ugiwa? si? typowymi <strong>formatami danych</strong>.</li> <li>Szczegó?owo zbadasz najnowsze <strong>interfejsy API wej?cia </strong>i <strong>wyj?cia </strong>Javy, w??cznie z<strong> kana?ami asynchronicznymi</strong>.</li> <li>Dowiesz si?, jak wykonywa? kod <strong>JavaScript </strong>w maszynie wirtualnej Javy za pomoc? <strong>Nashorna</strong>.</li> <li>Poznasz narz?dzia programistyczne dost?pne w pakiecie <strong>OpenJDK</strong>.</li></ul><h3>​Poznaj najskrytsze tajemnice j?zyka Java!</h3>

Download Now Read Online

Similar Free eBook

Java Cookbook


Java Cookbook Download Now Read Online

Author by : Ian F. Darwin
Languange Used : en
Release Date : 2014-06-25
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Flash Cs4 The Missing Manual


Flash Cs4 The Missing Manual Download Now Read Online

Author by : Chris Grover
Languange Used : en
Release Date : 2008-11-25
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


European Innovation Scoreboard 2004


European Innovation Scoreboard 2004 Download Now Read Online

Author by :
Languange Used : en
Release Date : 2005-01-01
Publisher by :


Battle Of The Frogs Mice


Battle Of The Frogs Mice Download Now Read Online

Author by : Jane 1857?-1917 Barlow
Languange Used : en
Release Date : 2016-08-24
Publisher by : Wentworth Press


Frontiers Of Consciousness


Frontiers Of Consciousness Download Now Read Online

Author by : Lawrence Weiskrantz
Languange Used : en
Release Date : 2008-10-16
Publisher by : Oxford University Press


Fat Economics


Fat Economics Download Now Read Online

Author by : Mario Mazzocchi
Languange Used : en
Release Date : 2009-03-26
Publisher by : OUP Oxford


Idea


Idea Download Now Read Online

Author by : Leigh Manasevit
Languange Used : en
Release Date : 2005-02
Publisher by : Thompson Publishing Group


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *