Java EE 6. Leksykon kieszonkowy

Java EE 6. Leksykon kieszonkowy

<p>Korporacyjna wersja Javy (JEE, od ang. Java Enterprise Edition) ?wi?ci triumfy. Naj?wie?sza ods?ona tego j?zyka, oznaczona numerem 6, rozwi?zuje problemy znane z poprzednich wersji oraz wprowadza wiele nowo?ci i ulepsze?. Dzi?ki tym zmianom praca programistów sta?a si? tak przyjemna i wydajna, jak nigdy przedtem. Przejrzyste API, wstrzykiwanie zale?no?ci (CDI) oraz dobre wsparcie dla us?ug sieciowych i formatu REST (JAX-RS) to tylko niektóre z atutów JEE6.</p><p>Ten wyj?tkowo por?czny leksykon dostarczy Ci gar?? najwa?niejszych informacji o JEE6, które zawsze mo?esz mie? pod r?k?. W trakcie lektury dowiesz si?, jak nowe elementy platformy wp?ywaj? na znane wzorce projektowe i jak korzysta? z Java Persistence API (JPA). Poznasz tak?e charakterystyk? ka?dego rodzaju ziarna Enterprise JavaBeans (EJB). Ponadto nauczysz si? tworzy? us?ugi sieciowe w oparciu o protokó? SOAP i REST oraz korzysta? z us?ug rozsy?aj?cych wiadomo?ci (JMS). Na sam koniec zobaczysz, jak zapewni? integralno?? Twoim danym z wykorzystaniem BeanValidation (JSR-303).</p> <p>Obowi?zkowa pozycja dla ka?dego programisty JEE6.Jeszcze nigdy tak szeroki zbiór informacji nie by? dost?pny w równie por?cznej formie. Musisz go mie?!</p><p>Sprawd?:</p><ul><li>co nowego kryje platforma JEE6</li><li>jak wstrzykiwa? zale?no?ci</li><li>do czego s?u?? profile</li><li>jak dostosowa? aplikacj? do platformy JEE6</li></ul><div align=”center”><h4><b> Wykorzystaj potencja? korporacyjnej wersji j?zyka Java! </b></h4></div>

Java EE 6. Leksykon kieszonkowy | | 4.5