Java EE 6. Leksykon kieszonkowy

Java EE 6. Leksykon kieszonkowy

<p>Korporacyjna wersja Javy (JEE, od ang. Java Enterprise Edition) ?wi?ci triumfy. Naj?wie?sza ods?ona tego j?zyka, oznaczona numerem 6, rozwi?zuje problemy znane z poprzednich wersji oraz wprowadza wiele nowo?ci i ulepsze?. Dzi?ki tym zmianom praca programistów sta?a si? tak przyjemna i wydajna, jak nigdy przedtem. Przejrzyste API, wstrzykiwanie zale?no?ci (CDI) oraz dobre wsparcie dla us?ug sieciowych i formatu REST (JAX-RS) to tylko niektóre z atutów JEE6.</p><p>Ten wyj?tkowo por?czny leksykon dostarczy Ci gar?? najwa?niejszych informacji o JEE6, które zawsze mo?esz mie? pod r?k?. W trakcie lektury dowiesz si?, jak nowe elementy platformy wp?ywaj? na znane wzorce projektowe i jak korzysta? z Java Persistence API (JPA). Poznasz tak?e charakterystyk? ka?dego rodzaju ziarna Enterprise JavaBeans (EJB). Ponadto nauczysz si? tworzy? us?ugi sieciowe w oparciu o protokó? SOAP i REST oraz korzysta? z us?ug rozsy?aj?cych wiadomo?ci (JMS). Na sam koniec zobaczysz, jak zapewni? integralno?? Twoim danym z wykorzystaniem BeanValidation (JSR-303).</p> <p>Obowi?zkowa pozycja dla ka?dego programisty JEE6.Jeszcze nigdy tak szeroki zbiór informacji nie by? dost?pny w równie por?cznej formie. Musisz go mie?!</p><p>Sprawd?:</p><ul><li>co nowego kryje platforma JEE6</li><li>jak wstrzykiwa? zale?no?ci</li><li>do czego s?u?? profile</li><li>jak dostosowa? aplikacj? do platformy JEE6</li></ul><div align=”center”><h4><b> Wykorzystaj potencja? korporacyjnej wersji j?zyka Java! </b></h4></div>

Download Now Read Online

Similar Free eBook

Java Ee 6 Leksykon Kieszonkowy


Java Ee 6 Leksykon Kieszonkowy Download Now Read Online

Author by : Arun Gupta
Languange Used : pl
Release Date : 2013-05-23
Publisher by :


Java Ee 7 Essentials


Java Ee 7 Essentials Download Now Read Online

Author by : Arun Gupta
Languange Used : en
Release Date : 2013-08-09
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Python Pocket Reference


Python Pocket Reference Download Now Read Online

Author by : Mark Lutz
Languange Used : en
Release Date : 2005-03-03
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Java Servlet Programming


Java Servlet Programming Download Now Read Online

Author by : Jason Hunter
Languange Used : en
Release Date : 2001-04-03
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Head First Ejb


Head First Ejb Download Now Read Online

Author by : Kathy Sierra
Languange Used : en
Release Date : 2003-10-28
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Head First Servlets And Jsp


Head First Servlets And Jsp Download Now Read Online

Author by : Bryan Basham
Languange Used : en
Release Date : 2008-03-25
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Learning Apache Openwhisk


Learning Apache Openwhisk Download Now Read Online

Author by : Michele Sciabarrà
Languange Used : en
Release Date : 2019-07-03
Publisher by : "O'Reilly Media, Inc."


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *